Tenuta Il Castelletto

Nizza Monferrato

Lodge-tenten en Villa-appartementen

Gebruik van persoonsgegevens

 

Bij reservering

 

We moeten je er op attenderen dat je bepaalde persoonlijke gegevens bij ons moet achterlaten om een reservering te kunnen maken.

Onderstaande gegevens worden door ons gevraagd en verwerkt:

 • Naam/adres en woonplaats

 • e-mailadres

 • paspoortnummer en geboortedatum

 • telefoonnummer

 

Doeleinden:

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor de volgende doeleinden 

 

 • om een boekingsbevestiging te kunnen maken en je te informeren over je verblijf bij Tenuta Il Castelletto

 • om jouw vragen te beantwoorden of jouw klachten te behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch.

 • om je aan te melden bij Questura Polizia di Stato Asti

 

Bij aanmelden nieuwsbrief

Onderstaande gegevens worden door ons gevraagd en verwerkt:

 • Voornaam en achternaam

 • e-mailadres

Doeleinden:

Wanneer je hebt aangegeven dat je de nieuwsbrief van Tenuta Il Castelletto wilt ontvangen, melden we je voornaam, achternaam en e-mailadres aan bij Mailchimp.

Je ontvangt 2 x per jaar een nieuwsbrief en we houden je op de hoogte van eventuele annuleringen.

Verstrekking aan derden

We zullen de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is.. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie of belastingdienst in het kader van fraude of sporenonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven. Ook zijn wij verplicht om je verblijf bij Tenutata Il Castelletto aan te melden bij Questura Polizia di Stato Asti

Wanneer wij jouw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er voor dat jouw gegevens niet voor andere doeleneinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat jouw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn. 

Cookies

Onze website maakt gebruik van Cookies. Wil je meer weten over cookies? Klik hier

 

Beveiligen en bewaren

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door jouw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Inzage, correctie en verwijdering gegevens

Je kunt op elk gewenst moment je gegevens inzien, wijzigen of laten verwijderen. Je kunt ons bereiken op tel 0031 6 24415963 of stuur een mail aan:  

Use of personal data

 

When booking

 

We must point out that you must leave certain personal information with us in order to make a reservation.

The following information is requested and processed by us:

 • Name / address and place of residence

 • e-mailaddress

 • passport number and date of birth

 • phone number

 

Purposes:

We process the above data for the following purposes

to make a booking confirmation and to inform you about your stay at Tenuta Il Castelletto

to answer your questions or to handle your complaints via social media, e-mail, by mail or by telephone.

to register at Questura Polizia di Stato Asti

 

When signing up for a newsletter

The following information is requested and processed by us:

 • First name and surname

 • e-mailaddress

Purposes:

When you have indicated that you want to receive the Tenuta Il Castelletto newsletter, we will forward your first name, surname and e-mail address to Mailchimp.

 

You will receive a newsletter twice a year and we will keep you informed of any 

Provision to third parties

We will not pass on the information you provide to other parties, unless this is legally required. For example, it is possible that the police or tax authorities request information from us in the context of fraud or trace investigation. In that case, we are legally obliged to provide this information. We are also obliged to register your stay at Tenutata Il Castelletto at Questura Polizia di Stato Asti

 

 

 

When we provide your data to a third party, we ensure that your data is not used for other purposes. We also agree that your data will be deleted as soon as they are no longer needed.

Cookies

Our site uses cookies. Want to know more about cookies? click here

 

Secure and store

We take appropriate security measures to limit misuse of unauthorized access to your personal data. In this way we ensure that only the necessary persons have access to the data, that access to the data is protected and that our security measures are checked regularly. We do not store the data longer than necessary. This means that we keep the data as long as necessary to deliver the service you have requested. With the exception of this, the data that we have to keep longer because the law obliges us to do so.

Access, correction and deletion data

You can view, change or delete your data at any time. You can reach us on tel 0031 6 24415963 or send an email to: