Tenuta Il Castelletto

Nizza Monferrato

Lodge-tenten en Villa-appartementen

Cookiebeleid

 

Onze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Wij vinden het belangrijk dat je zelf controle hebt over jouw online privacy. Daarom willen we je graag zo compleet mogelijk informeren over welke cookies we gebruiken en voor welke doeleinden.

 

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die een website op je computer, tablet of mobiele telefoon plaatst op het moment dat je de website bezoekt. In deze cookies wordt informatie over jouw websitebezoek opgeslagen. Met het plaatsen van cookies worden persoonsgegevens verwerkt. Door het gebruik van cookies kan een website je herkennen bij een volgend bezoek aan de website. Dat kan bijvoorbeeld handig zijn wanneer je niet telkens opnieuw wilt inloggen bij een nieuw bezoek aan de website.

Verschillende soorten cookies

We maken onderscheid in functionele en niet-functionele cookies. Functionele cookies plaatsen we altijd. Deze zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat je ingelogd kunt blijven op de website wanneer je dat wenst. Naast functionele cookies plaatsen we ook standaard analytische cookies. Dit is een voorbeeld van een niet-functionele cookie. Hij is namelijk niet nodig voor het goed laten functioneren van de website. Hierdoor weten we welke website onderdelen populair zijn en op welke plekken we onze website kunnen verbeteren. De statistieken die we verzamelen kunnen we niet herleiden naar personen. Deze gegevens worden dus altijd anoniem gebruikt. We maken gebruik van Adobe Analytics en Google Analytics om inzichten te verkrijgen uit de data. De analytische cookies plaatsen we altijd bij een bezoek aan onze website.

Analytische cookies verzamelen onder andere de volgende gegevens:

  • Het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina

  • Het bijhouden van de duur van het bezoek

  • Gegevens over je browser en apparaat waarmee je onze website bezoekt, zoals besturingssysteem en schermgrootte.

  • De manier waarop je op onze website terecht bent gekomen, bijvoorbeeld via Facebook of via een andere site.

Voor meer informatie over wat Adobe en Google met de verzamelde gegevens doen, verwijzen we naar de privacyverklaringen van Adobe en Google. Deze verklaringen kunnen regelmatig wijzigen.

Wij verstrekken jouw gegevens (zoals naam, adres en telefoonnummer) nooit aan Adobe of Google. Lees meer over hoe we omgaan met persoonsgegevens in ons  

 

Cookie-voorkeur beheren
Met behulp van je browserinstellingen (in bijv. Internet Explorer, Safari, Firefox of Chrome) kun je aangeven welke cookies je accepteert en welke niet. Het hangt van het type browser af waar je deze instellingen kunt vinden. Met behulp van de 'Help'-functie van je browser kun je hier eenvoudig achter komen.

Let op: als je aangeeft sommige cookies niet te accepteren, kan het gebeuren dat je sommige functies van de website niet meer kunt gebruiken. 

Cookie policy

Our website uses different types of cookies. We think it is important that you have control over your online privacy. That is why we would like to inform you as completely as possible about which cookies we use and for what purposes.

What are cookies?

Cookies are small text files that a website places on your computer, tablet or mobile phone when you visit the website. Information about your website visit is stored in these cookies. Personal information is processed with the placing of cookies. Through the use of cookies a website can recognize you on a subsequent visit to the website. This can be useful, for example, if you do not want to log in again every time you visit the website.

Different types of cookies

We distinguish between functional and non-functional cookies. We always place functional cookies. These are necessary for the website to work properly. For example, they ensure that you can stay logged in on the website if you wish. In addition to functional cookies, we also place standard analytical cookies. This is an example of a non-functional cookie. He is not required for the proper functioning of the website. This way we know which website parts are popular and in which places we can improve our website. We can not trace the statistics we collect to people. This data is therefore always used anonymously. We use Adobe Analytics and Google Analytics to obtain insights from the data. We always place analytical cookies when visiting our website.

  • Track the number of visitors on our web page

  • Keeping track of the duration of the visit

  • Information about your browser and device with which you visit our website, such as operating system and screen size.

  • The way you ended up on our website, for example via Facebook or via another site.

For more information about what Adobe and Google do with the collected data, we refer to the privacy statements of Adobe and Google. These statements can change regularly.

We never provide your data (such as name, address and telephone number) to Adobe or Google. Read more about how we handle personal data in us

Manage cookie preferences

Using your browser settings (in eg Internet Explorer, Safari, Firefox or Chrome) you can indicate which cookies you accept and which do not. It depends on the type of browser where you can find these settings. With the help of the 'help' function of your browser you can easily find out.